fbpx

Algemene voorwaarden & Product disclaimer

Wij delen hier graag onze algemene voorwaarden en de product disclaimer. Deze laatste kan je helemaal onderaan terugvinden (maar ook in de footer op onze hoofdpagina).

ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij zijn: An De May (handelend onder de naam: Butterfly Moments), met vestigingsadres te 9470 Denderleeuw, Ringlaan 14 en ondernemingsnummer 0711.796.391.

Je kan ons bereiken via het e-mailadres: an@butterflymoments.be of info@butterflymoments.be.

DEEL 1 – ALGEMEEN

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Aanbod: alle aanbiedingen en prijsopgaven uitgaande van ons, ofwel via de website, via sociale media ofwel via e-mail.
2. Dienst: de diensten die wij leveren An De May ofwel Butterfly Moments
3. Producten: digitale en fysieke producten die wij via de website verkopen
4. Herroepingsrecht: het recht van een consument om binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen af te zien van een overeenkomst op afstand en dit conform artikel VI.47 ev. WER.
5. Ingangsdatum: de overeenkomst gaat in op de dag van de inschrijving bij de beleving of bij het aankopen van een product/dienst.
6. Klant: De consument die een overeenkomst afsluit met ons en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt.
7. Overeenkomst: de overeenkomst aangegaan tussen jij, als Klant ,en wij.
8. Schriftelijk: de schriftelijke communicatie zoals e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig.
9. Website: www.butterflymoments.be

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1. In deze algemene voorwaarden beschrijven wij de regels op basis waarvan wij als Dienstverlener onze diensten aan jou, als Klant, zullen leveren. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, aanbiedingen, diensten, digitale en fysieke producten, en bevatten belangrijke informatie over jouw rechten en verplichtingen.
2.2. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van jou, als Klant. Dit voor zover er niet van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken.
2.3. De laatste versie van deze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing.

Artikel 3 – Aanbod en aanvaarding

3.1. Wij, als Dienstverlener, doen steeds een aanbod via de website, via e-mail of sociale media. De prijzen worden uitgedrukt in euro inclusief BTW.
3.2. Wij, als Dienstverlener, hebben steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het aanbod dat bestond op het moment dat jij, als Klant, het aanvaardt, m.a.w. aankoopt, is het geldende aanbod.
3.3. Wij, als Dienstverlener, kunnen niet aan ons aanbod worden gehouden indien jij, als Klant, redelijkerwijze kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat, zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijk lage vraagprijs.
3.4. Bij aanvaarding van het aanbod voor de levering van een dienst of product ga jij, als Klant, ermee akkoord dat de uitvoering van de overeenkomst direct wordt aangevangen en nagekomen. Jij, als Klant-consument, ziet hiermee af van jouw herroepingsrecht (indien dit van toepassing zou zijn).

DEEL 2 – BEPALINGEN SPECIFIEK VAN TOEPASSING OP DE FYSIEKE ACTIVITEITEN

Artikel 4 – Annulatie

We begrijpen dat het kan gebeuren dat je, als Klant, – om eender welke reden – wenst te annuleren.
Omdat wij echter ook voorafgaand aan de activiteit kosten dienen te maken, gelden de volgende annulatieregels:
• Annulatie meer dan 3 weken voor de activiteit: 50% van het inschrijvingsbedrag wordt terug betaald;
• Annulatie minder dan 3 weken voor de activiteit: geen terugbetaling.
Indien je echter een ander koppel vindt dat jullie plaats wil in nemen krijg je altijd een 100% terugbetaling, na effectieve betaling van dat, door jullie aangebrachte, koppel.

Voor activiteiten die georganiseerd worden door een andere partij gelden de regels van de desbetreffende organisator.
Annulatie van onze kant uit kan gebeuren wanneer een beleving door externe omstandigheden (slecht weer, annulatie van locatiebeheerder,…) niet kan doorgaan.
In dit geval zal jij, als Klant, gecontacteerd worden voor het verplaatsen van jouw beleving. Indien dit uiteindelijk niet mogelijk blijkt te zijn, zullen wij jou, als Klant, integraal terug betalen. Er kan door jou, als Klant, wel geen bijkomende schadevergoeding geëist worden.

Artikel 5 – Uitvoering van de overeenkomst en informatieverstrekking Klant

5.1. Wij, als Dienstverlener, bieden verschillende soorten diensten aan.
Tenzij schriftelijk anders zou zijn overeengekomen, zullen de werkzaamheden van ons, als Dienstverlener, bestaan uit het geven van:
– belevingen;
– momenten op maat.
Bij bepaalde diensten zal er steeds eerst een intakegesprek plaatsvinden. Daarna kan jij, als Klant, en wij, als Dienstverlener, kiezen of jij/wij al dan niet met de gekozen dienst van start zal gaan. Dit zal steeds uitdrukkelijk vermeld worden per dienst.
Wanneer jij, als Klant, ervoor opteert je in te schrijven voor een beleving en m.a.w. het aanbod accepteert, bestaat de verplichting tot betaling van de volledige som.

5.2. Wij, als Dienstverlener, voeren de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor het niet-bereiken van het resultaat dat jij, als Klant, beoogde.

DEEL 3 – BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP ALLE DIENSTEN EN PRODUCTEN VAN ONS, ALS DIENSTVERLENER

Artikel 6 – vergoeding:

6.1. Algemeen
De prijs is steeds afhankelijk van de gekozen dienst of product. De prijzen staan steeds vermeld op de website van de Dienstverlener of worden via e-mail verstuurd.
De vermelde tarieven zijn inclusief BTW. Het overeengekomen tarief omvat alle kosten met uitzondering van extra producten/diensten en vervoersonkosten. Eventuele bijkomende kosten zullen steeds apart worden aangegeven en vallen ten laste van jou, als Klant.

6.2. Facturatie en betaling
6.2.1. De betaling gebeurt online via de gegeven opties op onze website, als Dienstverlener.
Indien deze betaling, per uitzondering, niet lukt via de website, kan een betaling gebeuren via overschrijving na aanvraag van deze manier van betaling per e-mail.
Voor de belevingen op maat gebeurt de betaling via overschrijving na keuze van de opties door jou, als Klant, per e-mail.
6.2.2. Bij niet–betaling of wanbetaling van de factuur binnen de gestelde termijn, worden alle openstaande facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar en ben jij, als Klant, vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 10% per jaar op het factuurbedrag evenals een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% met een minimum van € 150,00. In geval van gedeeltelijke betaling blijft een integrale schadevergoeding verschuldigd.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

Wij, als Dienstverlener, zullen ons steeds inspannen de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Jij, als Klant, erkent dat wij, als Dienstverlener, slechts een inspanningsverplichting hebben en geen resultaatsverplichting.

Wij, als Dienstverlener, hebben het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van deze overeenkomst. Wij, als Dienstverlener, hebben deze derden met de hoogst mogelijke zorg geselecteerd om een goede kwaliteit van uitvoering te kunnen bereiken.

Wij, als Dienstverlener, sluiten elke aansprakelijkheid ten opzichte van onze klanten of iedere derde persoon uit, met uitzondering van onze mogelijke aansprakelijkheid ten opzichte van onze klanten voor opzet of grove schuld.

Jij, als Klant, bent zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen.
Butterfly Moments heeft voor bovengaande aansprakelijkheid van jou, als Klant, met betrekking tot ongevallen een verzekering afgesloten, waardoor jij, als Klant, indien de afgesloten verzekering tussenkomt, slechts gehouden bent tot het betalen van de vrijstelling, zijnde 750,00 euro voor lichamelijke schade en een bedrag tussen 750,00 euro en 1.250,00 euro voor materiële schade.

Het gebruiken van de ter beschikking gestelde materiaal is geheel op eigen risico van jou, als Klant.
Jij, als Klant, bent aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van Butterfly Moments of van haar aangestelden.
Butterfly Moments heeft ook voor deze aansprakelijkheid van jou, als Klant, een verzekering afgesloten, waardoor jij, als Klant, indien de verzekering daadwerklijk tussenkomt, slechts gehouden bent tot het betalen van de vrijstelling, zijnde een bedrag tussen 750,00 euro en 1.250,00 euro.

Jij, als Klant, kan ten allen tijde bij ons, als Dienstverlener, de algemene voorwaarden van bovenstaande verzekeringen opvragen.

Artikel 8 – Herroepingsrecht

8.1. De bepalingen van dit artikel geldt enkel voor deze Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.
Jij, als Klant, hebt het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen de aankoop van de aangekochte fysieke producten te ontbinden. Wij, als Dienstverlener, hebben het recht jou, als Klant, te vragen naar de reden van herroeping, maar jij, als Klant, bent niet verplicht een reden op te geven.
De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag na dat jij, als Klant, jouw fysiek product hebt ontvangen of op de dag na dat jij de dienst heb aangekocht.

8.2. Uitzonderingen:

8.2.1. Het herroepingsrecht geldt niet voor e-books. De ontbinding van downloads en andere leveringen van digitale inhoud, niet geleverd op een materiële drager, is aldus niet mogelijk wanneer jij, als Klant, voorafgaand aan de levering uitdrukkelijk hebt ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd en jij hebt erkend het ontbindingsrecht te verliezen bij het verlenen van deze toestemming.
Jij, als Klant, verliest dus jouw herroepingsrecht vanaf het moment dat jij jouw e-book downloadt.

8.2.2. Het herroepingsrecht geldt ook niet voor dienstenovereenkomsten na de gedeeltelijke of volledige uitvoering van de dienst indien tot de uitvoering werd overgegaan met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van jou, als consument, en mits jij, als consument, hebt erkend dat je jouw herroepingsrecht verliest zodra wij, als Dienstverlener, de overeenkomst gedeeltelijk en volledig hebben uitgevoerd.
Jij verliest, als Klant, dus jouw herroepingsrecht vanaf het moment dat wij, als Dienstverlener, gestart zijn met het voorbereiden en organiseren van jouw beleving en uiteraard van zodra de beleving heeft plaatsgevonden.

8.2.3. Het herroepingsrecht geldt eveneens niet voor verzegelde goederen die na opening van het zegel omwille van de gezondheid en de hygiëne (bijvoorbeeld verf, bodypaint) niet geschikt zijn om te worden teruggezonden.
Jij, als Klant, verliest dus jouw herroepingsrecht vanaf het moment dat jij losse producten in onze box geopend hebt.

Artikel 9 – Uitoefening van het herroepingsrecht

9.1. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet jij, als Klant, ons, als Dienstverlener, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of per e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Deze mededeling moet ons, als Dienstverlener, bereiken voordat de herroepingstermijn is verstreken.
Om de herroepingstermijn na te leven moet jij, als Klant, jouw mededeling betreffende jouw uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

9.2. Jij, als Klant, moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop je jouw beslissing om de overeenkomst te herroepen hebt meegedeeld, terugzenden naar ons, als Dienstverlener. Jij, als Klant, bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

9.3. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van jou, als Klant.

9.4. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behouden wij, als Dienstverlener, ons het recht voor om jou, als Klant, aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door jou, als Klant, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

9.5. Indien jij, als Klant, de overeenkomst herroept, zullen wij, als Dienstverlener, alle tot op dat moment van jou ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan jou, als Klant, terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kunnen wij, als Dienstverlener, wachten met de terugbetaling totdat wij alle goederen hebben teruggekregen, of totdat jij, als Klant, hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

9.6. Wij, als Dienstverlener, betalen jou, als Klant, terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee jij, als Klant, de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij jij, als Klant, uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen aan jou, als Klant, voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 10 – Betwistingen

Jij, als Klant, bent verplicht om eventuele klachten over facturen en/of geleverde diensten of producten binnen de 8 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar maken aan ons, als Dienstverlener.
Indien van een gebrek later melding zou worden gemaakt van een fysiek product, dan komt aan jou, als Klant, geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
Je kan, als Klant, ook steeds kiezen om een klacht in te dienen bij de consumentenombudsdienst van de Federale Overheid. Dit kan via deze link: https://consumentenombudsdienst.be/nl.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

11.1. Overmacht
Wij, als Dienstverlener, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid wanneer wij als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen. Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zullen wij alsnog aan onze contractuele verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is.
Als blijkt dat een verderzetting niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden.

11.2. Relaties met derden
Voor zover wij, als Dienstverlener, afhankelijk zou zijn van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kunnen wij, als Dienstverlener, op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade voortkomend uit deze relaties of het verbreken ervan.

11.3. Contractuele tekortkomingen
Indien bij het uitvoeren van onze overeenkomst een ernstige tekortkoming aan ons, als Dienstverlener, te wijten zou zijn kan u ons schriftelijk in gebreke stellen, waarbij er een redelijke termijn wordt gegund om alsnog onze verplichtingen na te komen. Wij, als Dienstverlener, kunnen slechts aansprakelijk gesteld worden voor een vervangende schadevergoeding die niet hoger kan zijn dan het factuurbedrag. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige tekortkoming van een aangestelde of derden.
Iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder enige vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

11.4. Website
Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor schade door inbraak of hacking van onze Website. Wij, als Dienstverlener, zullen het nodige doen om alle redelijke beveiligingsmaatregelen in acht te nemen en dit conform de stand ter technieken die op dit moment beschikbaar zijn.
Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor schade door phishing, farming of andere vormen van internetfraude of andere criminele activiteiten.

Artikel 12 – Intellectuele eigendomsrecht

12.1. Door acceptatie van deze algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door jou, als Klant, dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen, e-mails, downloads, schema’s of materialen, en overige inhoud op de website eigendom zijn van ons, als Dienstverlener, en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.

12.2. Wij, als Dienstverlener, verlenen aan jou, als Klant, een beperkt, persoonlijk, niet exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet overdraagbaar en onherroepelijk recht om de diensten en producten te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze algemene voorwaarden gesteld.

12.3. Het is jou, als Klant, uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud, opgesteld door ons, als Dienstverlener, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of aan derden over te maken.
Het is jou, als Klant, ook verboden om de gegeven inhoud over te dragen aan derden. Je mag, als Klant, uitsluitend de documenten downloaden, opslaan en/of printen voor strikt persoonlijk gebruik.

12.4. Partijen kunnen hiervan steeds afwijken door middel van een schriftelijke overeenkomst.

Artikel 13 – Gegevensverwerking

13.1. Door het aanvaarden van een aanbod, verklaar jij je, als Klant, akkoord met de verwerking van jouw persoonsgegevens conform onze privacy policy. Deze algemene voorwaarden dienen te worden gelezen in combinatie met onze privacy policy die toegankelijk is op onze website.

13.2. Door het aanmaken van een account, aanvaard jij, als Klant, zonder voorbehoud deze algemene voorwaarden. Daarnaast moeten wij, als Dienstverlener, voor het aanmaken van het gebruikersaccount of het opmaken van bepaalde documenten de persoonsgegevens verwerken. De omstandigheden waarin dat gebeurt, worden nader omschreven in onze privacy policy.

13.3. In het kader van de diensten die wij, als Dienstverlener, verrichten, verwerken wij als ‘verantwoordelijke’ persoonsgegevens van de contactpersonen die jij, als Klant, opgeeft. Jouw contactgegevens kunnen verwerkt worden in het kader van ons Klantenbeheer, voor marketingdoeleinden, en dienen om onze overeenkomst met jou, als Klant, naar behoren uit te voeren.

Artikel 14 – Geheimhouding

14.1. Partijen zullen ertoe gebonden zijn een volledige geheimhoudingsverplichting in acht te nemen.
Dit houdt in dat zij, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de andere partij, geen van de geheimen van elkaar in verband met eender welk facet mag gebruiken, verspreiden of overbrengen naar enig andere derde, in het bijzonder, maar zonder dat dit een limitatieve opsomming is, inzake de prijszetting, marketing, productie, financiering, en strategische ontwikkeling van de onderneming, lijsten of details inzake Klanten en vroegere of potentiële Klanten, contractuele voorwaarden, privacy, enz.…, tenzij:
– het informatie betreft die publiek beschikbaar is zonder toedoen noch nalatigheid vanwege partijen
– het informatie betreft die partijen verplicht zijn mee te delen wegens een definitief (waartegen alle rechtsmiddelen haar uitgeput) rechterlijk bevel, een definitieve arbitrale beslissing, of een definitief bevel vanwege een overheidsinstantie,
– het informatie betreft die partijen verplicht is mee te delen op grond van enige wettelijke, decretale of reglementaire of andere bindende bepaling van overheidswege,
– Partijen informatie dient mee te delen in het kader van zijn/haar verdediging in een gerechtelijke procedure of arbitrage.
Deze geheimhoudingsverplichting zal zowel gelden tijdens de duurtijd van de overeenkomst als erna.

14.2. Partijen erkennen het belang van deze verplichting. De schending van deze geheimhoudingsverplichting tijdens de duur van deze overeenkomst geldt als een ernstige fout.
In geval van schending van dit artikel, zullen partijen een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van € 1.500,- onverminderd het recht om een aanvullende schadevergoeding te eisen, zo deze som niet voldoende de schade vergoedt. Deze schadevergoeding is verschuldigd aan de andere partij zonder dat dit het recht om alle mogelijke andere rechtsmiddelen aan te wenden, kan beperken.

14.3. Jij, als Klant, erkent dat wij, als Dienstverlener, bepaalde info (meer specifiek, doch niet limitatief: resultaten, foto’s, …) kunnen delen op onze sociale media kanalen. Jij, als Klant, dient uitdrukkelijk te laten weten wanneer jij wenst dat wij, als Dienstverlener, bepaalde informatie niet openbaar maken.

Artikel 15 – Algemeen

15.1. Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden of onze overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de andere partij

15.2. Wanneer een bepaling uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd zou zijn met een wettelijke bepaling, en daardoor nietig zou zijn, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Indien nodig zullen partijen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeen komen die in dezelfde lijn ligt met het doel van de nietige bepaling.

15.3. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting i.v.m. de interpretatie of uitvoering van een contract en m.b.t. onze facturen behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van het de rechtbanken waar de maatschappelijke zetel van ons, als Dienstverlener, gelegen is.

 *                                 *                              *                                  *                              *                                  *                              *                               *

Product disclaimer

Butterfly Moments is verheugd met het overwegen van de aankoop van onze producten. Wij vragen je bewust te zijn van onderstaande disclaimer.

Butterfly Moments
Ringlaan 14, 9470 Denderleeuw
Contact: info@butterflymoments.be
Ondernemingsnummer: 0711.796.391

Door de aankoop van onze producten verklaar je je uitdrukkelijk akkoord met onze algemene voorwaarden en deze product disclaimer.

Privacybescherming

De veiligheid van jouw persoonlijke gegevens is extreem belangrijk voor Butterfly Moments. Wij behandelen de ons toevertrouwde gegevens met zeer veel zorg en strikt persoonlijk in lijn met de wettelijke verplichtingen. Onze privacyverklaring is bedoeld om je te voorzien van transparante informatie met betrekking tot het soort informatie dat we verzamelen, verwerken en opslagen en met welk doel.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van onze boxen zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan Butterfly Moments of rechthoudende derden. De inhoud van onze boxen mag niet voor commercieel gebruik worden gekopieerd, verspreid, gewijzigd dan wel toegankelijk gemaakt worden aan derden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Butterfly Moments.

Beperking van aansprakelijkheid

Butterfly Moments levert grote inspanningen opdat de belevingen in onze boxen een unieke en bijzondere beleving tot stand brengt tussen u en uw partner. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen door het fout gebruik van de materialen in jouw box. Butterfly Moments kan bijgevolg niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het onjuiste gebruik.
Butterfly Moments is op geen enkele wijze aansprakelijk indien onze boxen niet het te verwachte resultaat biedt. Hierbij gaat Butterfly Moments slechts een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis aan.

Butterfly Moments is niet aansprakelijk voor het gebruik of misbruik van de bijgevoegde producten (zoals verf, bodypaint,…) in onze boxen.

*                                  *                              *                                  *                              *                                  *                              *                              *

Scroll naar boven
Blijf op de hoogte

Nieuwsbrief

Schrijf je in op de nieuwsbrief
en
ontvang gratis
de Datenight Booster
voor jou en je partner!

Deze website maakt gebruik van Cookies om ervoor te zorgen dat je de beste ervaring krijgt. Door op OK te klikken ga je akkoord met de Algemene voorwaarden en het Privacybeleid.